Vedtægter for foreningen Korsvej.dk

 §1: Om korsvej.dk

Korsvej.dk (herefter korsvej) er en økumenisk bevægelse, der er født ud af en længsel efter at leve som Jesu disciple midt i vores tid og midt i vores verden. Vi tror på, at Gud selv i sin Søn, Jesus Kristus, er inkarneret i skabelsen, og derfor er vi kaldet til at leve som et vidne om Kristus midt i det skabte. Som bevægelse længes vi efter at være bærere af Guds riges nærvær i verden.

Foreningens formål er 1) at tjene korsvejbevægelsen i Danmark, 2) at give korsvejbevægelsen et offentligt ansigt 3) og at varetage kontakten til korsvejbevægelserne i Norge og Sverige (og den øvrige del af verden).

 

§2: Vision

Korsvej vil inspirere og udfordre mennesker til at søge et nært fællesskab med Jesus Kristus og forenes med ham i kampen for livet i verden.

 

§3: Mission

Korsvej ønsker at skabe et forum for mennesker med en længsel efter helhed og enhed med bibelens Gud, kirken, os selv og hele skabelsen. Korsvej ønsker derfor at tænke, bede og arbejde på tværs af kirkelige, teologiske og politiske skel. Som forening er vi økumeniske og politiske, uden partipolitisk tilhørsforhold.

 

§4: Praksis

Foreningens praksis udspringer af korsvejs fire vejvisere:

Vejviserne

 • søge Jesus Kristus
 • bygge fællesskab
 • leve enklere
 • fremme retfærdighed

Vi vil tydeliggøre Korsvejs vejvisere ved at skabe mødesteder (festival, forum, seminarer, retræter mm.), der inspirerer til discipelliv. Vi vil opfordre til troskab mod kirken og deltagelse i en lokal menighed, da Korsvej ønsker at være en inspirationsbevægelse og ikke et alternativ til kristne primærfællesskaber.

 

§5: Organisation

Stk. 1: Generalforsamlingen

 1. Foreningens øverste organ er generalforsamlingen.
 2. Generalsamlingen beslutter vedtægter og vælger styregruppen.
 3. Generalforsamlingen afholdes hvert andet år i lige år. Det tilstræbes at afholdes i forbindelse med Korsvejforum (Korsvejforum er Korsvejs største, danske samling, der kan have varierende længde).
 4. Styregruppen har ansvar for at indkalde til generalforsamling og fastsætter dagsorden. Generalforsamlingen bliver offentliggjort på hjemmesiden med 14. dages varsel, og invitationen bliver sendt til personer på Korsvejs mailliste.
 5. Alle tilstedeværende på generalforsamlingen som er 16 år og opefter er stemmeberettigede.
 6. Alle stemmeberettigede har ret til at komme med forslag til dagsordenen senest en uge inden generalforsamlingen.
 7. Indflydelse og medejerskab i Korsvej får man ikke gennem medlemskab og stemmeret, men gennem medarbejderskab. Korsvej består af medarbejdere og inviterer til medarbejderskab.
 8. Regnskabsåret følger kalenderåret, og revision af regnskab varetages internt. Regnskabet præsenteres på generalforsamlingen.
 9. Vedtægtsændringer kan ske på generalforsamlingen med 2/3 tilslutning blandt de stemmeberettigede.
 10. Styregruppen vælges af generalforsamlingen. Styregruppen består af tre-fem personer (og er beslutningsdygtig med to personer) og op til to suppleanter.
 11. Styregruppemedlemmer vælges til styregruppen for en toårig periode. Det samme gælder suppleanter.
 12. Foreningen kommunikerer via arbejdsfællesskaber, arrangementer, sociale medier, nyhedsbreve, hjemmeside og ikke mindst det personlige møde.

 

Stk. 2: Styregruppen

a) Korsvejs styregruppe er det arbejdsfællesskab, der udgør Korsvejs ledelse.

b) Styregruppens ansvar er at:

 • være samlende organ for korsvejbevægelsens aktiviteter og følge med i aktiviteter, der bærer Korsvejs navn, og se til, at de er i overensstemmelse med Korsvejs vision, mission og praksis.
 • skabe mulighed og rammer for, at personer i korsvejbevægelsen kan skabe og udvikle aktiviteter.
 • informere om Korsvejs arbejde gennem hjemmeside, nyhedsbrev og sociale medier.
 • varetage foreningens økonomi.

c) Styregruppens sammensætning

 • Styregruppens sammensætning må sigte mod at rumme de kompetencer, der skal til for at løse styregruppens opgaver, samtidig som den repræsenterer bevægelsen bedst muligt.
 • Styregruppen vælger en leder blandt styregruppens medlemmer for et år af gangen. Lederen kan genvælges, og har ansvar for at forberede styregruppens møder samt følge op på beslutninger.
  Lederen tegner i fællesskab med kassereren foreningen økonomisk. Kassereren udpeges af styregruppen.
 • Hvis du vil vide mere om styregruppens opgaver klik her

 

§6: Foreningens ophør

Foreningen kan opløses på generalforsamling med 2/3 tilslutning blandt de stemmeberettigede. Ved opløsning skal eventuel kapital tilfalde en forening eller lignende, der arbejder mest muligt i tråd med foreningen korsvej.dk’s målsætning.

 

Vedtaget d. 30. juli 2014.

Revideret d. 13. juli 2016.